medycyna pracy HOME AKTUALNOŚCI INFORMACJE CERTYFIKAT GALERIA DOJAZD KONTAKT
cennik szczepień ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACUJĄCYCH
OPIEKA PROFILAKTYCZNA
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE
DLA PRACODAWCÓW
UWAGA! PRACODAWCY
PRACODAWCY ! NOWE SKIEROWANIE
ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIA
PRZECIW KZM - 175,00 zł
NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA
SZCZEPIENIA OCHRONNE
SZCZEPIENIA - ŻÓŁTA FEBRA
CHROŃ SIĘ PRZED MALARIĄ
CENNIK SZCZEPIEŃ
PRZYDATNE LINKI
KLAUZULA INFORMACYJNA
PŁK DR JERZY BANACH
 
Wykaz punktów, w których wykonuje się szczepienia przeciw
ŻÓŁTEJ GORĄCZCE
 
OŚRODEK UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW ŻÓŁTEJ GORĄCZCE
 

Wrocław, 25.05.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA

związana z realizacją świadczeń medycznych w NZOZ „WROCŁAWSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY”- SP. Z O.O.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych Pacjentów NZOZ WOMP sp. z o.o. jest NZOZ „WROCŁAWSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY”- SP. Z O.O. mieszczący się we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 14, zwany dalej NZOZWOMP.
  2. Dane Pacjentów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją świadczeń medycznych w Poradni Medycyny Pracy NZOZWOMP (w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej) jak również w celu realizacji Umowy zawartej między NZOZWOMP a Pracodawcą kierującym.
  3. Przetwarzanie danych Pacjentów jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i poprawnej realizacji umowy.
  4. Odbiorcami danych Pacjentów będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa i jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora.
  5. Prawo żądania podania danych wynika z ustawy z dnia 27.06.1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (tj. Dz.U.2014 poz.1184.), oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tj. Dz.U. 2016.2067.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r.w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015.2069.), jak również ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017.1318.).
  6. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  7. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
  9. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest warunkiem realizowania obowiązku sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Pacjent jest zobowiązany/a do ich udostępnienia. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W imieniu Administratora Danych

Design by eProgram, 2007 - Hosted by wwv